ASSESSMENTS


De assessments van EDIMAR helpen organisaties om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen door ondersteuning bij selectie en ontwikkeling. Hieronder vind u een overzicht van de door EDIMAR aangeboden assessments.

Constructieve feedback is essentieel voor ontwikkeling. Deze vragenlijst verschaft de kandidaat gedetailleerde feedback omtrent vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken, gegeven vanuit een aantal verschillende perspectieven.

De kandidaat krijgt feedback omtrent hoe hij/zij zichzelf ziet, maar tevens over hoe de kandidaat op anderen (manager, collega’s, medewerkers en (interne) klanten) overkomt. Het is gebaseerd op de analyse van de scores op de vragenlijst die de kandidaat zelf en de andere personen recentelijk hebben ingevuld. Daarnaast wordt het belang van de competentie voor een functie beoordeeld, worden sterke en zwakke punten benoemd en wordt een aanzet gegeven voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan. De afnametijd is ongeveer 25 minuten.

Capaciteitentesten zijn de meest effectieve voorspellers van succes op de werkvloer. Onderzoeken op dit gebied hebben dit inmiddels ruimschoots aangetoond.

De Ability Analysis is een cognitieve capaciteitentest die meet hoe snel en persoon problemen kan begrijpen, zich een mening kan vormen en/of nieuwe dingen kan aanleren. Met elke vraag wordt de kandidaat extra uitgedaagd. De vragen zijn daardoor niet te snel te makkelijk of te moeilijk. De test duurt maximaal 75 minuten.

Appraisal is een ander woord voor 90graden feedback. Constructieve feedback is essentieel voor ontwikkeling. Deze rapportage verschaft gedetailleerde feedback omtrent vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken, gegeven vanuit een aantal verschillende perspectieven.

De kandidaat krijgt gestructureerde feedback omtrent hoe hij/zij zichzelf ziet, maar tevens over hoe de kandidaat op zijn/haar manager overkomt. Het is een perfecte input voor de functionerings- en beoordelingscyclus. De afnametijd van de test is ongeveer 25 minuten.

Dit betreft een online persoonlijkheidsvragenlijst. Dit instrument geeft de scores van de kandidaat aan gebaseerd op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties, de Big Five (Neuroticisme, Extraversie, Openstaan, Aanpassen en Consciëntieusheid).

In de rapportage van de Big Fifty Personality wordt het persoonlijkheidsprofiel doorvertaald naar competenties. Per competentie wordt een indicatie gegeven van de mate waarin de medewerker de competentie kan ontwikkelen gegeven zijn persoonlijkheid. De afnametijd van de test is ongeveer 20 minuten.

Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk is om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Met deze vragenlijsten (Big Fifty Personality CanMeds en 360 Feedback Canmeds) wordt gebruikt gemaakt van de CanMeds competenties.

Op basis van scores op de factoren kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald persoonlijkheidsprofiel deze competentie kan laten zien of kan ontwikkelen. Tevens wordt het daadwerkelijke presteren op een specifieke rol gescoord.

In deze vragenlijst worden meerdere onderdelen met elkaar gematcht. Drie vragen zijn daarbij leidend: Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? Deze vragen worden middels 3 verschillende vragenlijsten uitvoerig gemeten.

Naast inzage in deze 3 vragen worden de resultaten van de 3 vragenlijsten ook gecombineerd in een advies omtrent passende en minder passende beroepsgroepen.

De kandidaat maakt een loopbaanwaarden test. Dit instrument biedt ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag of concrete functies, rollen of organisaties passen bij de waarden die een persoon zelf van belang vindt om in zijn/haar loopbaan te realiseren.

De afname tijd van de test is ongeveer 15 minuten.

Uit onderzoeken naar menselijke relaties komen twee factoren naar voren: een factor rond controle, invloed en dominantie en een factor rond intimiteit en affectie.

Dat wil zeggen: wanneer mensen met elkaar omgaan, speelt er enerzijds steeds iets van macht en invloed of het ontbreken daarvan en anderzijds iets van persoonlijke afstand of nabijheid. In deze rapportage worden beide factoren met elkaar vergeleken en vertaald in 8 verschillende communicatie stijlen. De afnameduur is ongeveer 15 minuten.

De Competency Check wordt ook wel 0 graden feedback genoemd. De kandidaat geeft hierbij feedback over zijn/haar eigen gedrag. In tegenstelling tot de 360 Feedback en Appraisal wordt de omgeving niet betrokken bij het geven van feedback.

Deze rapportage verschaft gedetailleerde feedback omtrent vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken.

De kandidaat krijgt feedback over hoe hij/zij zichzelf ziet. De afnametijd is ongeveer 15minuten.

Deze vragenlijst is ontworpen om het individuele gedrag in conflict situaties te analyseren. Conflict situaties zijn situaties waarin de belangen van twee personen niet gelijk zijn. Het getoonde gedrag is een resultaat van persoonlijke voorkeuren en de situatie waarin iemand is beland.

Deze vragenlijst helpt om de mix van conflictstijlen te analyseren. De score op een van de 5 conflictstijlen geeft aan in hoeverre deze stijl u tot nut kan zijn en hoe gemakkelijk deze gehanteerd kan worden.

Deze vragenlijst is ontworpen om het individuele gedrag in conflict situaties te analyseren. Conflict situaties zijn situaties waarin de belangen van twee personen niet gelijk zijn.

Het getoonde gedrag is een resultaat van persoonlijke voorkeuren en de situatie waarin iemand is beland. Deze vragenlijst helpt om de mix van conflictstijlen te analyseren. De score op een van de 5 conflictstijlen geeft aan in hoeverre deze stijl u tot nut kan zijn en hoe gemakkelijk deze gehanteerd kan worden.

Op basis van deze vragenlijst ontstaat een overzicht van de management rollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie.

Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die management rol. De afnametijd van de vragenlijst is ongeveer 15 minuten.

Individueel leren wordt in toenemende mate beschouwd als een factor van belang in de persoonlijke ontwikkeling, hetgeen essentieel is in het huidige arbeidsklimaat waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen.

Deze vragenlijst is samengesteld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop een kandidaat gewoonlijk met leeractiviteiten omgaat. Inzicht in de persoonlijke leervoorkeur stelt de medewerker in staat om leermogelijkheden effectiever te selecteren en te organiseren en aldus persoonlijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Motivatie is een van de essentiële onderdelen van succes op het werk. De vragenlijst is ontwikkeld om medewerkers te helpen begrijpen wat hun motivatie verhoogt en verlaagt. In de motivatie vragenlijst wordt dan ook geanalyseerd welke factoren motiveren en welke factoren niet motiveren.

De afnametijd is ongeveer 25 minuten.

Speciaal voor het onderwijs heeft EDIMAR in samenwerking met een aantal partners een tweetal vragenlijsten ontworpen. Op basis van de Wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) zijn door de overheid in samenspraak met een vertegenwoordiging van de Nederlandse onderwijsinstellingen een 7 tal competenties samengesteld.

EDIMAR Onderwijs heeft deze compenties als basis gebruikt voor het ontwikkelen van een maatwerk competentiemodel. Dit maatwerk competentiemodel is, eventueel in combinatie met de 50 standaard competenties, te benutten in de persoonlijkheidsvragenlijst en feedback vragenlijsten.

Concreet betekent dit dat de Big Fifty Personality kan doorvertalen naar de maatwerk onderwijs competenties. En dat in de 360 Feedback (of Appraisal/90 graden feedback) de onderwijs competenties met hun specifieke gedragsindicatoren de basis vormen voor de vragen die worden voorgelegd aan de omgeving van de medewerker.

De vragenlijsten zijn inzetbaar in het PO, VO, Speciaal Onderwijs en MBO.

Deze vragenlijst is ontworpen om die aspecten te onderzoeken die relatief stabiel en constant zijn en die bepalen wie iemand is. Op basis van dit beeld ontstaat er meer inzicht in de manier waarop een kandidaat waarschijnlijk in verschillende situaties zal reageren of hoe hij/zij zich in verschillende situaties zal gedragen.

Het rapport bestaat uit 15 factoren die persoonlijkheid meten in combinatie met de factor consistentie die bepaalt hoe betrouwbaar de uitslagen zijn. De afnametijd is ongeveer 25 minuten.

Een referentie is met betrekking tot een sollicitatie- of selectieprocedure het bevragen van een contactpersoon bij een eerdere werkgever van een sollicitant. Het is de bedoeling dat de toekomstige werkgever op deze wijze navraag kan doen bij deze personen over het functioneren van deze sollicitant.

Met behulp van deze online test kan adequaat een referentie worden gevraagd. De Reference Check is de optimale voorbereiding voor het nabellen van een referentie. De afnametijd is ongeveer 15 minuten.

Een vragenlijst resulterend in 34 verkoopvaardigheden met een bijbehorend functieprofiel. De test geeft een helder beeld van de verkoopvaardigheden waarmee een topverkoper zich onderscheidt van de rest. Als die vaardigheden duidelijk zijn, kan er gericht worden gewerkt aan initiatieven om de vaardigheden van de overige teamleden te ontwikkelen. Met het instrument kan ook het inkoopgedrag van de klant en de communicatiestijl van de verkoper worden bepaald.

Verkoopt iemand voornamelijk op producteigenschappen, productvoordelen of toegevoegde waarde? Besteedt iemand genoeg tijd aan het vullen van de pipeline? Houdt iemand hit ratio’s bij en beseft de persoon in kwestie de consequenties van de cijfers? Kan iemand feiten illustreren, cijfers in de presentatie verwerken, uitrekenen welke voordelen de klant heeft bij afname, voordelen visualiseren? Heeft iemand enig idee welke indruk hij/zij achterlaat bij de klant? Stelt iemand de juiste prioriteiten? Worden de medewerkers wel op de juiste (succes) criteria aangesteld en aangestuurd? Krijgen werknemers de ruimte om zich te ontplooien?

De kandidaat vult thuis of op de werkplek een online vragenlijst in met de focus op teamrollen. Dit geeft een overzicht van de groepsrollen waar de kandidaat de voorkeur aan geeft.

Het identificeert de stijl die hij waarschijnlijk zal aannemen, die hij onder sommige omstandigheden zal aannemen en die hij waarschijnlijk niet zal aannemen in een team of groepssituatie. Het beschrijft vervolgens mogelijke gedragingen van mensen met een vergelijkbare voorkeur voor die groepsrol.

Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Jung. Om onze doelstellingen te bereiken door het nastreven van individueel en collectief succes, zijn we afhankelijk van de manier waarop we onze boodschap communiceren. Ongeacht achtergrond en opvoeding zijn er bepaalde gangbare karakteristieken die op verschillende typen van toepassing zijn.

EDIMAR Typology is gebaseerd op vier indicatoren: hoe gaan we om met dominantie (invloed versus samenwerken) en emotie (gevoel versus ratio). Dit levert vier kwadranten op: Enthousiasteling (Rood), Ondersteuner (Geel), Pragmaticus (Blauw), Analist (Groen).

Loading